Telefonní systém kosmické lodi Hipporion ze SKSP2019
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

179 lines
8.3 KiB

VŠEOBECNÉ SMĚRNICE PROVOZU LODI
Pokud je vaše pracovní uniforma kontaminována dihydrogen monoxidem, použijte vysokokapacitní savou substanci pro odstranění kontaminace.
Loď je vybavena telekomunikačním systémem, jehož terminály jsou rozmístěny ve většině obytných i jiných prostor.
Tyto terminály smíte využívat pro vzájemnou komunikaci s posádkou i s vedením lodi.
Váš hovor může být monitorován pro zlepšení služeb, které jsou k dispozici vedení lodi.
Zároveň budou terminály využívány pro svolávání posádky či vyvolání poplachu.
Tyto terminály je ZAKÁZÁNO ničit, vypojovat, poškozovat či jinak s nimi nemístně manipulovat.
V případě katastrofálního nedostatku toaletního papíru, který je detekován až po zahájení využívání toalety, použijte pro přivolání asistence přiloženého telekomunikačního zařízení.
Strava na lodi je vydávána nejméně třikrát denně (snídaně, oběd, večeře).
Pro blaho posádky je povinnná účast na snídani.
Snídani předchází dobrovolná tělesná rozcvička a preventivní test psychoakustické zdatnosti.
Podmínkou účasti na snídani je účast na rozcvičce.
Vzdělávání posádky je vedením podporováno.
Z tohoto důvodu se ve společenských prostorách budou každý den pořádat přibližně tři bloky odborného trénování a lekcí z teorie civilizace a vesmírné kolonizace.
Na těchto lekcích je přísně zakázáno rušit či spát.
Spící osoby budou kosmeticky či geneticky modifikovány.
Při rekreační rotační pohybové hře kruhozávodu po směru hodinových ručiček budou libovolné vzpoury tvrdě potlačeny.
Viníci budou vyhozeni přetlakovou komorou do mezihvězdného prostoru, následně budou opět zachyceni a zpracováni na karbonovou pastu.
Vedení by chtělo důrazně varovat posádku lodi o faktu, že kdo umře v Polsku, umře i ve skutečnosti.
Je zakázáno chovat na lodi domácí mazlíčky či jinou zvěř mimo prostor skladiště biologického materiálu.
Vyjímku tvoří lišky, hroši, prasata a medvědi.
Každý lodní den bude vyhrazeno nejméně třicet tři procent dne na spánek či odpočinek.
Definice lodního dne, spánku, odpočinku a procent bude upřesněna.
Při zjištění incidentu zcizení vlastního předmětu jiným členem posádky je nutno zajistit znalost jména všech zúčastněných osob.
V případě závady na skafandru je možno vyžádat si od vedení lodi náhradní.
Mějte ovšem na paměti, že nadbytečných skafandrů je omezené množství.
K respirátorům jsou k dispozici speciální kyslíkové náplně s vůní mrkve.
Je přísně zakázáno krmit zvěř ve skladišti biologického materiálu.
Po večerce se uložte ke spánku v gravitačních kójích.
Pro kvalitní spánek je nutné nejdříve ke svému jazyku připojit kabely s koncovkou typu krokodýl, která stimuluje sny, detekuje náměsíčnost a slouží jako efektivní budíček.
Budíček smí využívat pouze bezpečných úrovní napětí.
Pokud nastane katastrofální selhání štěpného reaktoru, použijte k pacifikaci zběhlých neutronů vystužených kontrolních tyčí z boronu.
Vedení lodi by chtělo zvlášť poděkovat umělci Markovi "Maark" Černému za design lodního exteriéru.
Pro zlepšenou orientaci posádky je interiér lodi vybaven orietačními symboly a směrovkami.
Mějte na paměti, že směrovky jsou orientované! Navíc je zaručeno, že graf směrovek je 2-souvislý.
Je přísně zakázáno kontaminovat mezihvězdný prostor odpadky, jako jsou například konzervy.
Veškerá rekreační zařízení jsou testována na dětech.
Do stázové komory je vstup povolen pouze v pyžamu splňujícím normu 3GPP-4923587-3B.
Nedodržení může vyústit ve smrt stářím.
Berte na vědomí, že červená reflexní etiketa značí extrémně pálivé pokrmy.
Politické mapy nově kolonizovaných území musí splňovat, že sousední území nejsou obarvena shodně a jsou použity nejvýše čtyři barvy.
Pro případ politické diskuze jsou nouzové plamenomety uloženy na třetí palubě.
Nekrmte lodní kočku bez jejího svolení.
Veškerá data o posádce (včetně záznamů pohybu, biotelemetrie, vyhledávaných frází a publikovaných příspěvků na lodní sociální síti)
budou využita pro algoritmické vylepšení a personalizaci lodních předpisů.
Každý člen posádky musí znát nejméně 50 souhvězdí.
POKYNY PŘI EVAKUACI
Veškerá posádka lodi je povinna řídit se evakuačními pokyny.
Pokud dojde k evakuaci z důvodu úniku radioaktivního materiálu ze štěpného reaktoru,
z důvodu vniku radioaktivního materiálu do fůzního reaktoru,
kvůli selhání vzduchotechniky, softwarové vyjímky, kolize s cizím objektem,
kolize se spřízněným objektem, nebo z důvodu napadení cizí formou života,
ignorujte v tomto případě všeobecné nařízení §451-3.
Pokud dojde k evakuaci z důvodu ztráty elektrické energie,
z důvodu vniku radioaktivního materiálu do fůzního reaktoru,
kvůli prudkému poklesu tlaku, kontaminaci melounovou Kofolou či katastrofálnímu nadbytku čočky,
ignorujte lemma 6.66.
Pokyny:
Každý člen posádky je především povinen řídit se pokyny z lodní telefonní sítě.
S telefony je přísně zakázáno neoprávněně manipulovat či narušovat jejich činnost.
Každý člen posádky je povinen řídit se pokyny velících důstojníků, a to i mimo své domovské oddělení.
Evakuace je zahájena všeobecným poplachem.
Po zahájení evakuace se urychleně připravte opustit loď.
Očekávaná doba na přípravu je PĚT AŽ SEDM MINUT.
Pomalejší členové posádky budou zanecháni na lodi!
S sebou si vemte:
nezbytnou osobní výbavu na 2 až 5 hodin v mezihvězdném prostoru,
vhodný exosuit do slunečního větru, meteorického deště a zimy blízké absolutní nule,
osobní jetpack,
otvírák na konzervy a lžičku,
diplomatickou příručku,
šifrovací pomůcky
kyanidovou tabletku.
Po shromáždění osobní výbavy se urychleně přesuňte k přetlakové komoře.
Zde vám bude vydán skafandr, který si nasaďte před opuštěním lodi.
Po opuštění lodi se přesuňte k nástupnímu prostoru únikového modulu a urychleně do něj nastupte.
Únikový modul má kapacitu DESET osob.
Do únikového modulu vkročte PRAVOU nohou.
Unikový modul odlétá do PATNÁCTI minut od zahájení evakuace a v zájmu záchrany co největší části posádky na nikoho nečeká.
Jakmile budete v bezpečí, řiďte se pokyny pro zjistění stavu lodi a příčiny evakuace.
POKYNY V PŘÍPADĚ KONTAKTU S CIZÍ FORMOU ŽIVOTA
Při komunikaci ujistěte cizí formu života, že sdělené názory jsou vaše vlastní a nereprezentují oficiální stanovisko Hegemonie člověka.
V případě nenalezení společného jazyka využijte Braillovo písmo.
Při konfliktu s formou života na bázi stroje pamatujte, že před kyBorkem neutečete.
POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
Je přísně zakázáno libovolné telekomunikační zařízení vypínat, odpojovat z rozvodné sítě či jinak narušovat jeho činnost!
Dále je zakázáno měnit nastavení libovolného terminálu.
Při problémech se obraťte na vedení posádky či lodního síťaře.
Nenechávejte vyvěšené sluchátko!
V případě vypojení libovolného kabelu z terminálu DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI! Terminály jsou netradičně napájeny z datových kabelů napětím 48V.
Je zakázáno olizovat libovolné dráty.
Některé jsou pod napětím.
Navíc jsou ostré.
Terminál může být použit k účelům všeobecné distribuce informace.
POKYNY V PŘÍPADĚ NÁVŠTĚVY EXOPLANETY
Tyto pokyny se vztahují pouze pro návštěvy exoplanet s prokazatelnou přítomností vyšších organismů.
Na exoplanetách s pouze bakteriálním životem či zcela bez biosféry se řiďte předpisy pro návštěvu asteroidů vyjma sekce 3 pokynů pro chování v mikrogravitaci.
Při pohybu na exoplanetách dbejte zvýšené opatrnosti.
Všichni členové posádky jsou povinni pohybovat se ve skupinách nejméně dvou osob.
V případě výskytu inteligentního domorodého života omezte kontakt na minimum, není-li vedením lodi specifikováno jinak.
Je doporučeno zahrnout do výbavy expedice šifrovací pomůcky.
Každá skupina je povinna mít s sebou nejméně jeden měřič ionizujícího záření.