Browse Source

Strategická: Produkční web

master
Jiří Kalvoda 2 years ago
parent
commit
121927c51e
 1. 64
    server/README.md
 2. 6
    server/bin/deploy
 3. 1
    server/constraints.txt
 4. 1
    server/setup.py

64
server/README.md

@ -30,58 +30,34 @@ TODO: Upravit (momentálně pouze vykradeno)
# Pro systém s jádrem < 5.4 zvýšit net.core.somaxconn (jako root)
[ "`cat /proc/sys/net/core/somaxconn`" -lt 4096 ] && echo net.core.somaxconn=4096 >> /etc/sysctl.conf && sysctl -p
# Založit účet mo-web (jako root)
adduser --system mo-web --shell /bin/bash
loginctl enable-linger mo-web
# Založit účet (jako root)
useradd -m -s /usr/bin/bash ksp-strathra-web
# Založit databázi (jako správce PostgreSQL)
psql -e 'CREATE ROLE mo_osmo'
psql -e 'CREATE ROLE "mo-web" LOGIN'
psql -e 'GRANT mo_osmo TO "mo-web"' # a případně dalším uživatelům
psql -e 'CREATE DATABASE mo_osmo_test WITH OWNER=mo_osmo'
psql -e -c 'CREATE ROLE ksp_strathra'
psql -e -c 'CREATE ROLE "ksp-strathra-web" LOGIN'
psql -e -c 'GRANT ksp_strathra TO "ksp-strathra-web"' # a případně dalším uživatelům
psql -e -c 'CREATE DATABASE ksp_strathra_pub WITH OWNER=ksp_strathra'
# Inicializovat databázi (už jako mo-web)
psql mo_osmo_test <db/db.ddl
# Založit adresář pro instanci
mkdir /akce/mo/osmo-test
chmod 770 /akce/mo/osmo-test
setfacl -m u:mo-web:rwx -m g:mo:rwx /akce/mo/osmo-test
setfacl -d -m u:mo-web:rwx -m g:mo:rwx /akce/mo/osmo-test
# Zbytek jako uživatel mo-web v /akce/mo/osmo-test
git clone <repozitář> src
# Nastavit uživateli SSHčko (jako on)
mkdir .ssh
vi authorized_keys
# Vytvořit etc/config.py podle src/etc/config.py.example
# Vytvořit etc/uwsgi.ini podle src/etc/uwsgi.ini.example
cd src
# Pushnout data (jako svůj uživatel v složce s README)
bin/deploy
# Zpřístupnit socket Nginxu
setfacl -m u:www-data:x /akce/mo/osmo-test /akce/mo/osmo-test/var
# Inicializovat regiony v DB
# Obstarat si extra/ruian/ a extra/schools/parsed/ z jiné instance (nebo je znovu stáhnout)
. ../venv/bin/activate
bin/test-init # případně podmnožinu
# Případně ručně otestovat, že uwsgi funguje
# uwsgi --ini etc/osmo.ini
# Založit ~/.config/systemd/user/osmo_test.service podle etc/osmo.service.example
systemctl --user daemon-reload
systemctl --user enable osmo_test.service
systemctl --user start osmo_test.service
systemctl --user status osmo_test.service
# Nainstalovat venv
python3 -m venv venv
. venv/bin/activate
pip install wheel
pip install -c constraints.txt --editable .
# Nastavit nginx:
location /osmo-test {
include uwsgi_params;
uwsgi_pass unix:/akce/mo/osmo-test/var/osmo.sock;
}
# Inicializovat databázi (už jako mo-web)
bin/db_init
# Na instalaci nové verze pak stačí spustit bin/deploy
# Pustit web
uwsgi --http 127.0.0.1:8000 --master -p 4 -w hra.web:app
## Mražení závislostí
pip freeze | grep -v '^osmo=' >constraints.txt
pip freeze | grep -v '^hra=' >constraints.txt

6
server/bin/deploy

@ -0,0 +1,6 @@
#!/bin/bash
rsync static setup.py bin constraints.txt config.py.example ksp-strathra-web@localhost:web/ -LKr
rsync hra ksp-strathra-web@localhost:web/ -LKrm --exclude="config.py" --exclude '__pycache__'

1
server/constraints.txt

@ -40,6 +40,7 @@ types-setuptools==65.3.0
types-SQLAlchemy==1.4.51
types-urllib3==1.26.24
typing_extensions==4.3.0
uwsgi==2.0.20
uwsgidecorators==1.1.0
visitor==0.1.3
webencodings==0.5.1

1
server/setup.py

@ -33,6 +33,7 @@ setuptools.setup(
'psycopg2',
'pyzbar',
'sqlalchemy[mypy]',
'uwsgi',
'uwsgidecorators',
# Používáme pro vývoj, ale aby je pylsp našel, musí být ve stejném virtualenvu
# jako ostatní knihovny.

Loading…
Cancel
Save