Browse Source

Strategická: Komentáře a chyby v češtině

master
David Klement 2 years ago
parent
commit
276c55531f
  1. 68
      klient/client.py
  2. 30
      klient/play.py

68
klient/client.py

@ -14,13 +14,13 @@ from typing import List, Optional, Tuple
parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument("--token", type=str, required=True, help="API token.")
parser.add_argument("--server", type=str, default="http://localhost:5000", help="Server address.")
parser.add_argument("--game", type=str, default="main", help="'main' or 'test_#'.")
parser.add_argument("--command", type=str, nargs="+", default=["python3", "%"], help="Command to execute as strategy code. Use '%' for program.")
parser.add_argument("--program", type=str, default=None, help="Program to substitute to command.")
parser.add_argument("--copy", default=False, action="store_true", help="Save a copy of the program to ensure the same code is used all the time.")
parser.add_argument("--server", type=str, default="http://localhost:5000", help="Adresa severu.")
parser.add_argument("--game", type=str, default="main", help="'main' nebo 'test_#'.")
parser.add_argument("--command", type=str, nargs="+", default=["python3", "%"], help="Příkaz pro spuštění strategie. '%' bude nahrazeno programem.")
parser.add_argument("--program", type=str, default="play.py", help="Program, který má být použít v příkazu.")
parser.add_argument("--copy", default=False, action="store_true", help="Vyrob kopii souboru, aby se vždy použil stejný kód.")
parser.add_argument("--log-level", type=str, default="info", choices=["error", "warning", "info"])
parser.add_argument("--save-state", type=str, default=None, help="Save state to this file.")
parser.add_argument("--save-state", type=str, default=None, help="Pouze ulož herní info do souboru.")
TIME_BEFORE_RETRY = 2.0
@ -38,7 +38,7 @@ def main(args: argparse.Namespace) -> None:
state = get_state(min_round, args)
round = state["round"]
min_round = round + 1
# if requested, dump state to file instead
# ulož herní stav a ukonči program
if args.save_state is not None:
if args.save_state == "-":
print(json.dumps(state))
@ -55,7 +55,7 @@ def main(args: argparse.Namespace) -> None:
try:
turn = json.loads(turn_json)
except json.JSONDecodeError:
logger.error(f"Invalid JSON returned by strategy code.")
logger.error(f"Strategie vypsala nevalidní JSON.")
sys.exit(1)
send_turn(turn, round, args)
@ -63,7 +63,7 @@ def main(args: argparse.Namespace) -> None:
def get_command(args) -> List[str]:
if args.program is None:
logger.error("Program not specified.")
logger.error("Specifikuj program.")
sys.exit(1)
program = os.path.realpath(args.program)
@ -80,7 +80,7 @@ def get_command(args) -> List[str]:
def run_subprocess(
command: List[str], state_json: str, timeout: Optional[int]
) -> Optional[str]:
"""Run user program and return its output."""
"""Spusť strategii a vypiš její výstup."""
proc = Popen(command, encoding="utf-8",
stdin=PIPE, stdout=PIPE, stderr=PIPE)
@ -88,20 +88,22 @@ def run_subprocess(
stdout, stderr = proc.communicate(input=state_json, timeout=timeout)
except TimeoutExpired:
proc.kill()
logger.error("Strategy code took too long.")
logger.error("Strategie se počítala příliš dlouho.")
return None
if stderr:
logger.error(f"Strategy code stderr:\n{stderr}")
logger.error(f"Chybový výstup strategie:\n{stderr}")
if proc.returncode != 0:
logger.error("Strategy code exited with non-zero exit code.")
logger.error("Strategie skončila s chybovým návratovým kódem.")
sys.exit(1)
return stdout
def get_state(min_round: int, args) -> dict:
"""Iteratively try to get game data from the server."""
"""Opakovaně se pokus získat herní data ze serveru."""
def get_state_once() -> Tuple[Optional[dict], float]:
"""Vrací stav případě úspěchu, jinak None a dobu čekání."""
try:
res = requests.get(f"{args.server}/api/state", params={
"game": args.game,
@ -109,8 +111,8 @@ def get_state(min_round: int, args) -> dict:
"min_round": min_round
})
except requests.exceptions.RequestException as e:
# server might be down, retry later
logger.warning(f"Request error: {e}")
# server mohl vypadnout, zkus to znovu později
logger.warning(f"Chyba při dotazu na stav: {e}")
return None, TIME_BEFORE_RETRY
if not res.ok:
log_server_error(res)
@ -118,14 +120,14 @@ def get_state(min_round: int, args) -> dict:
state = res.json()
if state["status"] == "ok":
logger.info("Received new state.")
logger.info("Nový stav obdržen.")
return state, 0
# retry after some time
# musíme chvíli počkat
if state["status"] == "waiting":
logger.info("Server is busy.")
logger.info("Server počítá.")
if state["status"] == "too_early":
logger.info("Round didn't start yet.")
logger.info("Kolo ještě nezačalo.")
return None, state["wait"]
state, wait_time = get_state_once()
@ -136,10 +138,10 @@ def get_state(min_round: int, args) -> dict:
def send_turn(turn: dict, round: int, args) -> None:
"""Iteratively try to send turn to the server."""
"""Opakovaně se pokus poslat tah na server."""
def send_turn_once() -> bool:
"""Returns True if server answered."""
"""Vrací True pokud server odpověděl."""
try:
res = requests.post(
@ -152,30 +154,30 @@ def send_turn(turn: dict, round: int, args) -> None:
json=turn
)
except requests.exceptions.RequestException as e:
# server might be down, retry later
logger.warning(f"Request error: {e}")
# server mohl vypadnout, zkus to znovu později
logger.warning(f"Chyba při posílání tahu: {e}")
return False
if not res.ok:
log_server_error(res)
sys.exit(1)
# print errors
# because such errors are caused by the submitted turn,
# retrying will not help, so return True
# vypiš chyby
# tyto chyby jsou způsobeny špatným tahem,
# opakování požadavku nepomůže, takže vracíme True
res_json = res.json()
if res_json["status"] == "ok":
logger.info("Turn accepted.")
logger.info("Tah úspěšně přijat.")
elif res_json["status"] == "too_late":
logger.error("Turn submitted too late.")
logger.error("Tah poslán příliš pozdě.")
elif res_json["status"] == "error":
logger.error(f"Turn error: {res_json['description']}")
logger.error(f"Chyba v tahu: {res_json['description']}")
elif res_json["status"] == "warning":
member_warns = "\n".join([
f" {member['id']}: {member['description']}"
for member in res_json["members"]
])
logger.info("Turn accepted with warnings.")
logger.warning(f"Member warnings:\n{member_warns}")
logger.info("Tah přijat s varováními.")
logger.warning(f"Varování pro vojáky:\n{member_warns}")
return True
while not send_turn_once():
@ -185,7 +187,7 @@ def send_turn(turn: dict, round: int, args) -> None:
def log_server_error(res: requests.Response) -> None:
res_json = res.json()
logger.error(
f"Server error: {res.status_code} {res.reason}: "
f"Chyba serveru: {res.status_code} {res.reason}: "
f"{res_json['description']}"
)

30
klient/play.py

@ -17,12 +17,12 @@ class Direction(enum.Enum):
STAY = None
def combine(self, other) -> Direction:
"""Rotate by another direction."""
"""Otoč směr podle jiného otočení."""
return Direction((self.value + other.value) % 4)
def invert(self) -> Direction:
"""Get the opposite direction."""
"""Získej opačný směr."""
if self == Direction.STAY:
return self
@ -82,7 +82,7 @@ class Field:
return hash((self.i, self.j))
def get_neighbour_field(self, direction: Direction) -> Field:
"""Get the next field in the given direction."""
"""Další políčko v daném směru."""
if direction == Direction.UP:
neighbour_i = self.i - 1
@ -99,7 +99,7 @@ class Field:
else:
neighbour_i = self.i
neighbour_j = self.j
# ensure coords are in bounds
# zajisti, aby souřadnice byly v rozsahu herní plochy
neighbour_i %= len(state.world)
neighbour_j %= len(state.world[0])
return state.world[neighbour_i][neighbour_j]
@ -116,10 +116,7 @@ class Field:
class State:
"""The entire game state.
Also contains methods for parsing and actions submission.
"""
"""Celý herní stav včetně parsování a vypisování."""
def __init__(self, state: dict) -> None:
self.teams = [Team(i, i == state["team_id"])
@ -167,13 +164,13 @@ class State:
return fields
def build_turn(self) -> dict:
"""Build a dictionary with member actions."""
"""Získej slovník s příkazy pro server."""
for team in self.teams:
if not team.is_me:
for member in team.members:
if member.action is not Direction.STAY:
raise Exception("Akce přiřazena cizímu týmu")
raise Exception("Akce přiřazena cizímu týmu.")
return {
"members": [
{"id": member.id, "action": str(member.action)}
@ -188,7 +185,7 @@ state: State
def find_fields(predicate: Callable[[Field], bool]) -> List[Field]:
"""Find all fields that satisfy the given predicate."""
"""Najdi políčka splňující danou podmínku."""
result = []
for row in state.world:
@ -199,14 +196,15 @@ def find_fields(predicate: Callable[[Field], bool]) -> List[Field]:
def pathfind(member: Member, goal: Field) -> Direction:
"""Find the shortest path from member position to goal.
"""Najdi nejkratší cestu od vojáka k cílovému políčku.
Returns the first direction to go in.
If there is no path, returns STAY.
Vrátí první krok, který voják udělat.
Pokud žádná cesta neexistuje, vrátí STAY.
"""
# BFS from goal to member
# this direction makes it easier to realize that no path exists
# BFS od cíle k vojákovi
# tento směr umožní rychle zjistit, že cesta neexistuje,
# a také jednoduše získat první krok
explored: Set[Field] = set()
queue = collections.deque([goal])
while queue:

Loading…
Cancel
Save