Browse Source

Strategická: README

master
Jiří Kalvoda 2 years ago
parent
commit
8fe759b9ad
  1. 87
      server/README.md

87
server/README.md

@ -0,0 +1,87 @@
# Server na strategicou hru na SKSP2022
Velké poděkování patří Medvědovi a Jirkovi Setničkovi, jejichž kód vykrádám.
## Instalace vývojového prostředí
python3 -m venv venv
. venv/bin/activate
pip install wheel
pip install -c constraints.txt --editable .
# vytvořit hra/config.py podle config.py.example
# Jako admin postgresu
psql
postgres=# CREATE DATABASE ksp_strathra_devel WITH OWNER=$(UŽVATELSKÉ JMÉNO);
# Naplníme databázi
bin/db_init
# Přístup do orgočásti webu
bin/create_root root <heslo>
./flask run
# Po běžných úpravách není potřeba balíček přeinstalovávat
## Instalace na produkční server
TODO: Upravit (momentálně pouze vykradeno)
# Pro systém s jádrem < 5.4 zvýšit net.core.somaxconn (jako root)
[ "`cat /proc/sys/net/core/somaxconn`" -lt 4096 ] && echo net.core.somaxconn=4096 >> /etc/sysctl.conf && sysctl -p
# Založit účet mo-web (jako root)
adduser --system mo-web --shell /bin/bash
loginctl enable-linger mo-web
# Založit databázi (jako správce PostgreSQL)
psql -e 'CREATE ROLE mo_osmo'
psql -e 'CREATE ROLE "mo-web" LOGIN'
psql -e 'GRANT mo_osmo TO "mo-web"' # a případně dalším uživatelům
psql -e 'CREATE DATABASE mo_osmo_test WITH OWNER=mo_osmo'
# Inicializovat databázi (už jako mo-web)
psql mo_osmo_test <db/db.ddl
# Založit adresář pro instanci
mkdir /akce/mo/osmo-test
chmod 770 /akce/mo/osmo-test
setfacl -m u:mo-web:rwx -m g:mo:rwx /akce/mo/osmo-test
setfacl -d -m u:mo-web:rwx -m g:mo:rwx /akce/mo/osmo-test
# Zbytek jako uživatel mo-web v /akce/mo/osmo-test
git clone <repozitář> src
# Vytvořit etc/config.py podle src/etc/config.py.example
# Vytvořit etc/uwsgi.ini podle src/etc/uwsgi.ini.example
cd src
bin/deploy
# Zpřístupnit socket Nginxu
setfacl -m u:www-data:x /akce/mo/osmo-test /akce/mo/osmo-test/var
# Inicializovat regiony v DB
# Obstarat si extra/ruian/ a extra/schools/parsed/ z jiné instance (nebo je znovu stáhnout)
. ../venv/bin/activate
bin/test-init # případně podmnožinu
# Případně ručně otestovat, že uwsgi funguje
# uwsgi --ini etc/osmo.ini
# Založit ~/.config/systemd/user/osmo_test.service podle etc/osmo.service.example
systemctl --user daemon-reload
systemctl --user enable osmo_test.service
systemctl --user start osmo_test.service
systemctl --user status osmo_test.service
# Nastavit nginx:
location /osmo-test {
include uwsgi_params;
uwsgi_pass unix:/akce/mo/osmo-test/var/osmo.sock;
}
# Na instalaci nové verze pak stačí spustit bin/deploy
## Mražení závislostí
pip freeze | grep -v '^osmo=' >constraints.txt
Loading…
Cancel
Save