Repozitář ke Gitové přednášce JKSP2021
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

16 lines
305 B

import datetime
print("Ahoj, KSP!")
now = datetime.datetime.now()
print("Teď je", now)
jmeno = input("Jak se jmenuješ?")
print("Zdravím i Tebe,", jmeno)
cislo = int(input("Hádej číslo!"))
if cislo == 42:
print("Jak jsi to věděl???")
else:
print("To není ono.")
print("Git je super!")