Browse Source

Strategická: map -> world

Kritická změna, resetujte db.
master
David Klement 1 year ago
parent
commit
d60896e86f
 1. 2
    klient/play.py
 2. 4
    obsazovani.md
 3. 76
    server/hra/game.py
 4. 4
    server/hra/web/game.py

2
klient/play.py

@ -9,7 +9,7 @@ Coords = Tuple[int, int]
class State:
def __init__(self, state: dict) -> None:
self.world = parse_world(state["state"]["map"])
self.world = parse_world(state["state"]["world"])
self.my_team_id: int = state["team_id"]
self.round_number: int = state["round"]

4
obsazovani.md

@ -33,7 +33,7 @@ GET na `/api/state?game=<jmeno_hry>&token=<token>&min_round=<min_round>`
time_to_response: <Optional[int]> # None v případě, že ho neznáme
state:
{
map: [[{
world: [[{
home_for_team: <Optional[int]>
occupied_by_team: <Optional[int]>
protected_for_team: <Optional[int]>
@ -147,5 +147,5 @@ Metadata
Stav:
{
map: << jako v API >>
world: << jako v API >>
}

76
server/hra/game.py

@ -45,8 +45,8 @@ class Occupy(Logic):
self.teams_width = configuration["teams_width"]
self.teams_height = configuration["teams_height"]
assert(teams_count == self.teams_width * self.teams_height)
self.map_width = self.teams_width * configuration["width_per_team"]
self.map_height = self.teams_height * configuration["height_per_team"]
self.world_width = self.teams_width * configuration["width_per_team"]
self.world_height = self.teams_height * configuration["height_per_team"]
# Parametry k počtu nových vojáků
self.rounds_total = configuration["initial_remaining_rounds"]
self.spawn_price = configuration["spawn_price"]
@ -65,7 +65,7 @@ class Occupy(Logic):
# Počáteční stav
def zero_state(self) -> Any:
map = [
world = [
[
{
"home_for_team": None,
@ -77,27 +77,27 @@ class Occupy(Logic):
== "x"),
"members": []
}
for i in range(self.map_width)
for i in range(self.world_width)
]
for j in range(self.map_height)
for j in range(self.world_height)
]
team_id = 0
home_y = self.configuration["height_per_team"] // 2
for _ in range(self.teams_height):
home_x = self.configuration["width_per_team"] // 2
for _ in range(self.teams_width):
map[home_y][home_x]["home_for_team"] = team_id
map[home_y][home_x]["occupied_by_team"] = team_id
world[home_y][home_x]["home_for_team"] = team_id
world[home_y][home_x]["occupied_by_team"] = team_id
for x, y in self.PROTECTED_AREA:
map[(home_y+y) % self.map_height][(home_x+x) % self.map_width]["protected_for_team"] = team_id
world[(home_y+y) % self.world_height][(home_x+x) % self.world_width]["protected_for_team"] = team_id
# Initial stav vojáků:
for soldier_id in range(max(1, self.budget_for_round(0) // self.spawn_price)):
map[home_y][home_x]["members"].append(self.generate_soldier(team_id, soldier_id))
world[home_y][home_x]["members"].append(self.generate_soldier(team_id, soldier_id))
team_id += 1
home_x += self.configuration["width_per_team"]
home_y += self.configuration["height_per_team"]
return {"map": map}
return {"world": world}
# Zatím očekávám, že moves má takovéto prvky:
# {
@ -128,20 +128,20 @@ class Occupy(Logic):
# homes jednotlivých týmů
home_positions = [None] * self.teams_count
# 2D array s `True`s tam, kde je hill
hills = [[False] * self.map_width for _ in range(self.map_height)]
hills = [[False] * self.world_width for _ in range(self.world_height)]
# 2D array s ID týmu, který zde má chráněné území (okolo domečku)
# (-1 tam, kde nikdo nemá domeček)
protected_for = [[-1] * self.map_width for _ in range(self.map_height)]
protected_for = [[-1] * self.world_width for _ in range(self.world_height)]
y = 0
for row in state["map"]:
for row in state["world"]:
x = 0
for field in row:
hills[y][x] = field["hill"]
hft = field["home_for_team"]
if hft is not None:
for p in self.PROTECTED_AREA:
protected_for[(y + p[0]) % self.map_height][(x + p[1]) % self.map_width] = hft
protected_for[(y + p[0]) % self.world_height][(x + p[1]) % self.world_width] = hft
if field["home_for_team"] is not None:
home_positions[field["home_for_team"]] = [y, x]
for member in field["members"]:
@ -162,16 +162,16 @@ class Occupy(Logic):
# Místo mapy tabulka seznamů vojáků pro každý tým
soldier_lists = [
[[[] for _ in range(self.teams_count)] for _ in range(self.map_width)]
for _ in range(self.map_height)
[[[] for _ in range(self.teams_count)] for _ in range(self.world_width)]
for _ in range(self.world_height)
]
for team_id in range(self.teams_count):
for soldier_id in all_ids[team_id]:
move_vect = self.MOVE_VECTORS[id_moves[team_id][soldier_id]]
orig_y = id_positions[team_id][soldier_id][0]
orig_x = id_positions[team_id][soldier_id][1]
new_y = (orig_y + move_vect[0]) % self.map_height
new_x = (orig_x + move_vect[1]) % self.map_width
new_y = (orig_y + move_vect[0]) % self.world_height
new_x = (orig_x + move_vect[1]) % self.world_width
# Chráněné území nebo skála
if (protected_for[new_y][new_x] > -1 and protected_for[new_y][new_x] != team_id) \
or hills[new_y][new_x]:
@ -188,8 +188,8 @@ class Occupy(Logic):
soldier_lists[home_pos[0]][home_pos[1]][team_id].append(highest_ids[team_id] + i + 1)
# Vojáci se pomlátí:
for y in range(self.map_height):
for x in range(self.map_width):
for y in range(self.world_height):
for x in range(self.world_width):
team_strengths = [len(soldier_lists[y][x][tid]) for tid in range(self.teams_count)]
team_strengths.sort()
for tid in range(self.teams_count):
@ -202,9 +202,9 @@ class Occupy(Logic):
# Vygenerujeme výsledek:
score = [0] * self.teams_count
new_map = [[] for _ in range(self.map_height)]
new_world = [[] for _ in range(self.world_height)]
y = 0
for row in state["map"]:
for row in state["world"]:
x = 0
for field in row:
new_field = {
@ -220,10 +220,10 @@ class Occupy(Logic):
new_field["occupied_by_team"] = team_id
if new_field["occupied_by_team"] is not None:
score[new_field["occupied_by_team"]] += 1
new_map[y].append(new_field)
new_world[y].append(new_field)
x += 1
y += 1
return ({"map": new_map}, score)
return ({"world": new_world}, score)
def generate_warn(self, member_id, description):
return {
@ -241,20 +241,20 @@ class Occupy(Logic):
# souřadnice IDs daného týmu
id_positions = {}
# 2D array s `True`s tam, kde je hill
hills = [[False] * self.map_width for _ in range(self.map_height)]
hills = [[False] * self.world_width for _ in range(self.world_height)]
# 2D array `True` na chráněných územích ostatních týmů
protected = [[False] * self.map_width for _ in range(self.map_height)]
protected = [[False] * self.world_width for _ in range(self.world_height)]
# ID soldierů, se kterými tým už hnul
ids_moved = {}
y = 0
for row in state["map"]:
for row in state["world"]:
x = 0
for field in row:
hills[y][x] = field["hill"]
if field["home_for_team"] is not None and field["home_for_team"] != team_id:
for p in self.PROTECTED_AREA:
protected[(y + p[0]) % self.map_height][(x + p[1]) % self.map_width] = True
protected[(y + p[0]) % self.world_height][(x + p[1]) % self.world_width] = True
for member in field["members"]:
if member["team"] != team_id:
continue
@ -273,8 +273,8 @@ class Occupy(Logic):
if member["action"] is None:
continue
move_vect = self.MOVE_VECTORS[member["action"]]
new_position_y = (id_positions[member["id"]][0] + move_vect[0]) % self.map_height
new_position_x = (id_positions[member["id"]][1] + move_vect[1]) % self.map_width
new_position_y = (id_positions[member["id"]][0] + move_vect[0]) % self.world_height
new_position_x = (id_positions[member["id"]][1] + move_vect[1]) % self.world_width
if protected[new_position_y][new_position_x]:
warns.append(self.generate_warn(member["id"], "Voják se snaží dostat do domečku cizího týmu. To není povoleno."))
elif hills[new_position_y][new_position_x]:
@ -287,7 +287,7 @@ class Occupy(Logic):
def home_position(self, state: Any, team_id):
y = 0
for row in state["map"]:
for row in state["world"]:
x = 0
for field in row:
if field["home_for_team"] == team_id:
@ -300,17 +300,17 @@ class Occupy(Logic):
def personalize_state(self, state: Any, team_id: int, round_id: int) -> Any:
# Zjisti pozici domečku tohoto týmu:
home_yx = self.home_position(state, team_id)
y_diff = (self.map_height // 2) - home_yx[0]
x_diff = (self.map_width // 2) - home_yx[1]
y_diff = (self.world_height // 2) - home_yx[0]
x_diff = (self.world_width // 2) - home_yx[1]
# Vycentruj:
map_personalized = [
world_personalized = [
[
state["map"][(y - y_diff) % self.map_height][(x - x_diff) % self.map_width]
for x in range(self.map_width)
state["world"][(y - y_diff) % self.world_height][(x - x_diff) % self.world_width]
for x in range(self.world_width)
]
for y in range(self.map_height)
for y in range(self.world_height)
]
return {"map": map_personalized}
return {"world": world_personalized}

4
server/hra/web/game.py

@ -50,7 +50,7 @@ class Occupy(WLogic):
b.h2(f"Hra {self.game.print()} kolo {state.round}")
b.p().b(_class=f"game_team_{team.team_id}")(f"Pohled týmu {team.print()}")
with b.table(_class="game_table"):
for i, row in enumerate(s["map"]):
for i, row in enumerate(s["world"]):
with b.tr():
for j, x in enumerate(row):
occupied_by_team = x["occupied_by_team"]
@ -76,7 +76,7 @@ class Occupy(WLogic):
b(Markup("&nbsp;"))
b(_class=" ".join(classes))
for i, row in enumerate(s["map"]):
for i, row in enumerate(s["world"]):
for j, x in enumerate(row):
occupied_by_team = x["occupied_by_team"]
protected_for_team = x["protected_for_team"]

Loading…
Cancel
Save