You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
Jiří Kalvoda e9fceda454 Strategická: Licence 4 months ago
..
bin Strategická: Print setříděné výsledkové listiny 4 months ago
hra Strategická: Bugfix: Tlačítko "LOG" pouze pro orgy 4 months ago
static Strategická: Dokumentace API účastníkům 4 months ago
LICENCE Strategická: Licence 4 months ago
README.md Strategická: Lepší dokumentace 4 months ago
config.py.example Strategická: Reforma webu 5 months ago
constraints.txt Strategická: Produkční web 5 months ago
flask Strategická: Init web serveru 5 months ago
setup.py Strategická: Produkční web 5 months ago

README.md

Server na strategicou hru na SKSP2022

Velké poděkování patří Medvědovi a Jirkovi Setničkovi, jejichž kód vykrádám.

Instalace vývojového prostředí

python3 -m venv venv
. venv/bin/activate
pip install wheel
pip install -c constraints.txt --editable .
# vytvořit hra/config.py podle config.py.example

# Jako admin postgresu
psql
	postgres=# CREATE DATABASE ksp_strathra_devel WITH OWNER=$(UŽVATELSKÉ JMÉNO);

# Naplníme databázi
bin/db_init [--drop]

# Přístup do orgočásti webu
bin/create_user --org root <heslo>

#
bin/build nebo bin/update

./flask run

# Po běžných úpravách není potřeba balíček přeinstalovávat

CMD ovládání

Některé části serveru se nedají ovládat přes web, je nutné pouštět skripty v adresáři bin. Před spouštěním je nutné aktivovat venv!

Vytváření nové hry (konfigurace přepsáním programu): ./bin/create_game

Každý uživatel při vzniku dostane také testovací hru (parametry v hra/lib.py).

Ovládání hry: ./bin/control_game

Aby fungovali automatické kroky, je nutné nechat běžet ./bin/control_game [id] --autosteps

Vytváření (orgovského) účtu: ./bin/create_user [--org]

Instalace na produkční server

# Pro systém s jádrem < 5.4 zvýšit net.core.somaxconn (jako root)
[ "`cat /proc/sys/net/core/somaxconn`" -lt 4096 ] && echo net.core.somaxconn=4096 >> /etc/sysctl.conf && sysctl -p

# Založit účet (jako root)
useradd -m -s /usr/bin/bash ksp-strathra-web

# Založit databázi (jako správce PostgreSQL)
psql -e -c 'CREATE ROLE ksp_strathra'
psql -e -c 'CREATE ROLE "ksp-strathra-web" LOGIN'
psql -e -c 'GRANT ksp_strathra TO "ksp-strathra-web"'	# a případně dalším uživatelům
psql -e -c 'CREATE DATABASE ksp_strathra_pub WITH OWNER=ksp_strathra'

# Nastavit uživateli SSHčko (jako on)
mkdir .ssh
vi authorized_keys

# Pushnout data (jako svůj uživatel v složce s README)
bin/build nebo bin/update
bin/deploy

# Nainstalovat venv
python3 -m venv venv
. venv/bin/activate
pip install wheel
pip install -c constraints.txt --editable .

# Inicializovat databázi (už jako mo-web)
bin/db_init [--drop]

# Pustit web
uwsgi --http 127.0.0.1:8000 --master -p 4 -w  hra.web:app

Mražení závislostí

pip freeze | grep -v '^hra=' >constraints.txt