You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

243 lines
7.3 KiB

#!/usr/bin/env python3
from __future__ import annotations
from typing import Callable, Iterable, Optional, List, Set
import collections
import enum
import json
import sys
# Třídy reprezentující hru
class Direction(enum.Enum):
UP = 0
LEFT = 1
DOWN = 2
RIGHT = 3
STAY = None
def combine(self, other) -> Direction:
"""Otoč směr podle jiného otočení."""
return Direction((self.value + other.value) % 4)
def invert(self) -> Direction:
"""Získej opačný směr."""
if self == Direction.STAY:
return self
return self.combine(Direction.DOWN)
def __str__(self) -> str:
return self.name.lower()
class Team:
home: Field
def __init__(self, id: int, is_me: bool) -> None:
self.id = id
self.is_me = is_me
self.protected_fields: List[Field] = []
self.occupied: List[Field] = []
self.members: List[Member] = []
def __eq__(self, other: object) -> bool:
if not isinstance(other, Team):
return NotImplemented
return (self.id) == (other.id)
def __hash__(self) -> int:
return hash(self.id)
class Member:
def __init__(self, field: Field, team: Team, id: int) -> None:
self.field = field
self.team = team
self.id = id
self.action = Direction.STAY
class Field:
members: List[Member]
def __init__(self, i: int, j: int, hill: bool,
home_for_team: Optional[Team],
occupied_by_team: Optional[Team],
protected_for_team: Optional[Team],) -> None:
self.i = i
self.j = j
self.hill = hill
self.home_for_team: Optional[Team] = home_for_team
self.occupied_by_team: Optional[Team] = occupied_by_team
self.protected_for_team: Optional[Team] = protected_for_team
def __eq__(self, other: object) -> bool:
if not isinstance(other, Field):
return NotImplemented
return (self.i, self.j) == (other.i, other.j)
def __hash__(self) -> int:
return hash((self.i, self.j))
def get_neighbour_field(self, direction: Direction) -> Field:
"""Další políčko v daném směru."""
if direction == Direction.UP:
neighbour_i = self.i - 1
neighbour_j = self.j
elif direction == Direction.DOWN:
neighbour_i = self.i + 1
neighbour_j = self.j
elif direction == Direction.LEFT:
neighbour_i = self.i
neighbour_j = self.j - 1
elif direction == Direction.RIGHT:
neighbour_i = self.i
neighbour_j = self.j + 1
else:
neighbour_i = self.i
neighbour_j = self.j
# zajisti, aby souřadnice byly v rozsahu herní plochy
neighbour_i %= len(state.world)
neighbour_j %= len(state.world[0])
return state.world[neighbour_i][neighbour_j]
def is_accessible(self, team: Team) -> bool:
"""Jestli daný tým může vstoupit na políčko."""
if self.hill:
return False
if (self.protected_for_team is not None and
self.protected_for_team != team):
return False
return True
class State:
"""Celý herní stav včetně parsování a vypisování."""
def __init__(self, state: dict) -> None:
self.teams = [Team(i, i == state["team_id"])
for i in range(state["teams_count"])]
self.world = self._parse_world(state["state"]["world"])
self.my_team: Team = self.teams[state["team_id"]]
self.round_number: int = state["round"]
self.time_to_response: Optional[int] = state["time_to_response"]
def _parse_world(self, world: dict) -> List[List[Field]]:
def get_team(team_id: int) -> Optional[Team]:
return None if team_id is None else self.teams[team_id]
fields = []
for i, row in enumerate(world):
fields_row = []
for j, field in enumerate(row):
parsed_field = Field(
i, j,
field["hill"],
get_team(field["home_for_team"]),
get_team(field["occupied_by_team"]),
get_team(field["protected_for_team"]),
)
if parsed_field.home_for_team:
parsed_field.home_for_team.home = parsed_field
if parsed_field.occupied_by_team:
parsed_field.occupied_by_team.occupied.append(parsed_field)
if parsed_field.protected_for_team:
parsed_field.protected_for_team.protected_fields.append(parsed_field)
members = []
for member in field["members"]:
member_team = self.teams[member["team"]]
m = Member(
parsed_field,
member_team,
member["id"],
)
members.append(m)
member_team.members.append(m)
parsed_field.members = members
fields_row.append(parsed_field)
fields.append(fields_row)
return fields
def build_turn(self) -> dict:
"""Získej slovník s příkazy pro server."""
for team in self.teams:
if not team.is_me:
for member in team.members:
if member.action is not Direction.STAY:
raise Exception("Akce přiřazena cizímu týmu.")
return {
"members": [
{"id": member.id, "action": str(member.action)}
for member in self.my_team.members
]
}
state: State
# Algoritmy
def find_fields(predicate: Callable[[Field], bool]) -> List[Field]:
"""Najdi políčka splňující danou podmínku."""
result = []
for row in state.world:
for field in row:
if predicate(field):
result.append(field)
return result
def pathfind(member: Member, goal: Field) -> Direction:
"""Najdi nejkratší cestu od vojáka k cílovému políčku.
Vrátí první krok, který voják udělat.
Pokud žádná cesta neexistuje, vrátí STAY.
"""
# BFS od cíle k vojákovi
# tento směr umožní rychle zjistit, že cesta neexistuje,
# a také jednoduše získat první krok
explored: Set[Field] = set()
queue = collections.deque([goal])
dirs = [Direction.UP, Direction.DOWN, Direction.LEFT, Direction.RIGHT]
while queue:
field = queue.popleft()
for direction in dirs:
neighbour = field.get_neighbour_field(direction)
if (neighbour in explored or
not neighbour.is_accessible(member.team)):
continue
# pokud jsme našli vojáka, vrátíme první krok
if neighbour == member.field:
return direction.invert()
queue.append(neighbour)
explored.add(neighbour)
return Direction.STAY
# Strategie
def main() -> None:
global state
state = State(json.loads(sys.stdin.read()))
# TODO: zde doplňte svou herní strategii
# příklad: všechny vojáky posílám nahoru
for member in state.my_team.members:
member.action = Direction.UP
print(json.dumps(state.build_turn()))
if __name__ == '__main__':
main()