You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

152 lines
2.8 KiB

Obsazování území
================
API
---
Odpověď na libovolný dotaz muže být HTTP error ve tvaru:
```
{
status: "error"
description: <str> # Popis chybové události (toto chceme vytisknout!)
http-code: <int>
http-name: <str> # Jméno chybového kódu
}
```
Parametry:
- token: Identifikuje uživatele, zjistí z hlavní stránky webu
- game: S jakou hrou (popř. týmem ve hře) se chtějí bavit
- Pro naše potřeby:
- `main` - Hlavní hra
- `test_{0,1,..}` Testovací hra daného uživatele (číslo je jako který tým hrají)
- round_id: To zjistí z otazu na stav
- min_round: Validní odpovědi pouze pokud je tento nebo pozdější tah, jinak "too_early"
Stav:
GET na `/api/state?game=<jmeno_hry>&token=<token>&min_round=<min_round>`
```json
{
status: "ok"
round: <int> # Kolikáté je aktuální kolo (na počátku 0)
team_id: <int>
time_to_response: <Optional[int]> # None v případě, že ho neznáme
state:
{
world: [[{
home_for_team: <Optional[int]>
occupied_by_team: <Optional[int]>
protected_for_team: <Optional[int]>
hill: <bool>
members: [{
type: "soldier" # Pro budoucí rozšiřování
team: <int>
id: <int> # Unikátní číslo v rámci týmu
remaining_rounds: <int> # vždy > 0
}]
}]]
}
}
nebo
{
status: "working" nebo "too_early" # Server počítá následující stav nebo je některý z předchozích tahů, klient má počkat
wait: <float> # Jak dlouho má klient čekat, než se zeptá znovu
}
```
Je zaručeno, že domeček mají uprostřed mapy
Tah:
POST na `/api/action?game=<jmeno_hry>&token=<token>&round=<round_id>`
```json
{
members: [
id: <int>
action: <Optional[str]>
# None -> čekej
# "left", "right", "up", "down"
]
}
```
Odpověď na tah:
```
{
status: "ok"
} # Vše v pořádku
nebo
{
status: "warning"
members: [ # seznam osob s chybou/varováním
id: <int>
description: <str>
]
} # Tah jako celek se provede, chyba jen u některých osob
nebo
{
status: "error"
description: <str>
} # Chyba celého tahu (např. nevalidní json, obsahuje povinné hodnoty ...)
nebo
{
status: "too-late"
}
```
Požadavek na krok:
POST na `/api/step?game=<jmeno_hry>&token=<token>`
Odpověď:
```
{
status: "ok",
}
nebo
{
status: "error"
description: "Je zak\u00e1z\u00e1no krokovat tuto hru"
http-code: 403
http-name: "Forbidden"
}
```
Interní reprezentace
====================
Metadata
```
{
# statické pro celou hru
teams_height: <int> # Počet týmů v mřížce
teams_width: <int>
height_per_team: <int> # vzdálenosti startovních ploch
width_per_team: <int>
# S možnou změnou
initial_remaining_rounds: <int>
# Parametry k počtu nových vojáků
# Pomyslná cena *nového* vojáka
spawn_price: <int>
# Na kolik nových spawnů bude stačit obnos "peněz" v posledním kole
last_spawn: <int>
}
```
Stav:
{
world: << jako v API >>
}