You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Vašek Šraier 4bc3477f8f password generation: added "complexity" to the generated password by including more character classes 4 years ago
.gitignore upgraded URLs pointing to our Gitea, generalized few validation functions... 5 years ago
Pipfile upgraded URLs pointing to our Gitea, generalized few validation functions... 5 years ago
Pipfile.lock upgraded URLs pointing to our Gitea, generalized few validation functions... 5 years ago
README.md upgraded URLs pointing to our Gitea, generalized few validation functions... 5 years ago
config_default.py improved persistent configuration management 5 years ago
register.py password generation: added "complexity" to the generated password by including more character classes 4 years ago

README.md

Nástroj pro automatickou registraci do Gitei

Určeno pro registraci organizátorů seminářů na MFF UK.

Build

Build má následující závislosti:

Po každém git pull je potřeba zavolat pipenv sync. Tím se sesynchronizují závislosti a všude se pak používají správné verze.

Spouštění

Vyžaduje Python 3.5 a novější.

pipenv run python register.py --help

Použití

Snaha je, aby se co nejvíce dokumentace nacházelo v kódu. Vysvětlení proto získáte zavoláním programu s argumentem --help. Žádné další informace by k tomu neměly být potřeba.

Konfigurace

Pro perzistentní konfiguraci je možné použít soubor config.py zkopírováním z config_default.py.

Dokumentace API Gitei

Gitea má specifikaci API popsanou dle specifikace OpenAPI 2.0 (dříve nazýváno Swagger). Pokud není explicitně řečeno jinak, je tato specifikace vystavena na každé běžící instanci a to na cestě /api/swagger. Přesněji, na této cestě je standardní vygenerovaný webový interface ke specifikaci. Specifikace samotná se nachází (alespoň v době psaní) na cestě /swagger.v1.json.

K tomuto API je vygenerován klient aktuálně se nacházející zde. Kód je v podstatě čistě vygenerovaný nástrojem swagger-codegen (link v repozitáři s klientem). Obsahuje akorát dva drobné patche, protože bez nich vůbec nejde naimportovat.

Pipenv si z tohoto repozitáře stáhne kód a používá ho jako knihovnu.