You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Vašek Šraier 4bc3477f8f password generation: added "complexity" to the generated password by including more character classes 10 months ago
.gitignore upgraded URLs pointing to our Gitea, generalized few validation functions... 2 years ago
Pipfile upgraded URLs pointing to our Gitea, generalized few validation functions... 2 years ago
Pipfile.lock upgraded URLs pointing to our Gitea, generalized few validation functions... 2 years ago
README.md upgraded URLs pointing to our Gitea, generalized few validation functions... 2 years ago
config_default.py improved persistent configuration management 2 years ago
register.py password generation: added "complexity" to the generated password by including more character classes 10 months ago

README.md

Nástroj pro automatickou registraci do Gitei

Určeno pro registraci organizátorů seminářů na MFF UK.

Build

Build má následující závislosti:

Po každém git pull je potřeba zavolat pipenv sync. Tím se sesynchronizují závislosti a všude se pak používají správné verze.

Spouštění

Vyžaduje Python 3.5 a novější.

pipenv run python register.py --help

Použití

Snaha je, aby se co nejvíce dokumentace nacházelo v kódu. Vysvětlení proto získáte zavoláním programu s argumentem --help. Žádné další informace by k tomu neměly být potřeba.

Konfigurace

Pro perzistentní konfiguraci je možné použít soubor config.py zkopírováním z config_default.py.

Dokumentace API Gitei

Gitea má specifikaci API popsanou dle specifikace OpenAPI 2.0 (dříve nazýváno Swagger). Pokud není explicitně řečeno jinak, je tato specifikace vystavena na každé běžící instanci a to na cestě /api/swagger. Přesněji, na této cestě je standardní vygenerovaný webový interface ke specifikaci. Specifikace samotná se nachází (alespoň v době psaní) na cestě /swagger.v1.json.

K tomuto API je vygenerován klient aktuálně se nacházející zde. Kód je v podstatě čistě vygenerovaný nástrojem swagger-codegen (link v repozitáři s klientem). Obsahuje akorát dva drobné patche, protože bez nich vůbec nejde naimportovat.

Pipenv si z tohoto repozitáře stáhne kód a používá ho jako knihovnu.